استقبال هواداران پتروشیمی از بازگشت حاتمی با لقب سلطان و نشان دادن پول به حدادی