آغاز رایزنی فرستاده سازمان ملل با طرف های درگیر در ...