مسابقات بین المللی قرآن اعلام موضع نظام به مسایل فرهنگی و سیاسی است