پرداخت بيش از 1 ميليارد ريال کمک موردي ويژه به مددجويان بروجردي