چهارمین نشست مشترک پایداری، ایثارگران و مؤتلفه برگزار شد