کشف ۴ هزار میلیارد از اموال زنجانی؛ بازداشت ۱۰ بدهکار بزرگ