مدیریت دانشگاه آزاد وجامعه دانشجویی دچار لکنت ارتباطی شده اند