یادواره مرشد برجسته کشور در شهرستان ملایر برگزار شد