سلایق برخی تشکل‌های دانشجویی مانع فعالیت سایرین نشود