قرارداد فروش 24 جنگنده فرانسوی رافال به قطر امضا شد