شهرداری که نتواند طرح تفکیک زباله را اجرا کند، عزل می‌شود