تابلوی جدید بر سردر دانشکده‌ی علمی - کاربردی پست و مخابرات قرار گرفت