درصد قابل ملاحظه‌ای از کم خونی‌ها ناشی از آلودگی‌های انگلی است