ورزشکاران اردبیلی 18 مدال در رقابت های او اسپرت قهرمانی کشور کسب کردند