امضای رسمی قرارداد فروش جنگنده های فرانسوی رافائل به قطر