جوانفکر:شکايتم را از توکلي پس گرفتم /او را به دادگاه عدل الهي سپردم