«دولت و ملت، همدلی و هم‌زبانی» از دیدگاه شهید مطهری