خواهر خواندگی قزوین و شان دونگ چین به کجا انجامید؟