صادرات فرآورده های خام دامی از آذربایجان غربی 50 برابر واردات این استان است