لزوم آشنایی نسل جوان با اندیشه های امام راحل و آرمان های انقلاب