ضرغامی: ریشه‌یابی انحرافات فکری از ویژگی‌های برجسته شهید مطهری بود