اعطاي کارت مهارت و گواهينامه ايمني به کارگران فصلي در منطقه 3