تقویت ساخت داخل شعار بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت