ترویج و آموزش حقوق شهروندی در زنجان مورد توجه قرار گیرد