مایلی‌کهن: مگر نژادفلاح ناکامی‌های 10 سال اخیر نقش نداشت؟/ مثلا اگر عبدی بود 30 گل از لخویا می‌خورد؟!