توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت منجر به افزایش صدرصدی درآمد دانشگاه شده است