مجوز استخدام ۵ هزار نفر در آموزش و پرورش صادر شده است