درباره نامه همسر یکی از سرانه فتنه به وزیر اطلاعات از خود آقای وزیر سوال کنید