بیکاری و بی آبی دو دلیل اصلی خالی شدن روستاهای خراسان جنوبی است