بررسی پدیده حاشیه نشینی در استانهای کشور - ۲۵/ گلستان