سهم سلامت از GDP در دولت یازدهم رشد خوبی داشته است/هر سیستم باید از انتقاد استقبال کند