آزمون طرح بهسازي مداحان با حضور ۳ هزار مداح در سراسر كشور