خاوری و فراری‌ها نیایند غیابی محاکمه می‌شوند/پذیرش اعاده دادرسی به معنای تمام شدن روند رسیدگی به پر