آمادگی ایران برای سرمایه‌گذاری مشترک صنعتی و دارو با لهستان