افتتاح غرفه ی دائمی بیمه رازی در بازار موبايل ايران