باید رابطه شبکه‌ای محکمی بین شهرهای بزرگ ایجاد شود