زمینه‌های رواج پدیده زیر میزی را از بین ببریم/لزوم تشدید نظارت‌ها