هرجا قرارگاه خاتم(ص) قدم گذاشت، مردم آثار مثبت آن را دیدند