فکر کردن به تساوی خودکشی است/ تغییر زمان دربی به سود استقلال است