بررسی میزان آمادگی تهرانی ها در مقابله با حوادث احتمالی