عابدینی: هدایتی می‌گوید بدهی بانکی ندارد/ برنده مزایده خواهیم بود اگر ...