رقم بدهی هدایتی که زیاد نیست/ بگم بگم را آنهایی می‌گویند که اطلاعات نادرست به مردم می‌دهند