کشف راه حلی برای درمان دیابت نوع دو توسط یک ایرانی