سلامتی وپایداری نظام جمهوری اسلامی ایران بخاطر دعای محرومان است