پیگیری بازسازی تئاتر شهر در بازدید دو معاون وزیر ارشاد از این مجموعه