پرونده شکایت از رئیس جمهور سابق در حال سیر مراحل قانونی است