حضور رنجبر و نعمتی در مسابقات جهانی افراد غیرمعلول فرصت خوبی برای ارزیابی شرایط است