برنامه تمرین پرسپولیس، بنیادکار و تیم داوری در ورزشگاه آزادی