اعتیاد زنان صدمات جبران‌ناپذیری را بر جامعه وارد می‌کند