کاهش صادرات غذا به روسیه از نگاه آمار و فرصتهایی که از دست می‌رود